joygame dijital eglence oyun platformu hakkimizda

TEDARİKÇİ AYDINLATMA METNİ

 

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un (“KVKK”) 10. maddesi ve ilgili yasal mevzuat kapsamında aydınlatma yükümlülüğünün ifası amacıyla kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin bilgi paylaşımıdır.

Joygame Oyun ve Teknoloji Anonim Şirketi (“Joygame”) mal ve hizmet alım, oyun geliştirme ve yayınlama süreçlerinde sizinle akdettiği sözleşmelerin kurulması ve teslim, ödeme dahil bununla sınırlı olmaksızın ifası  ve gereğinde Türk Borçlar Kanunu, vergi mevzuatı ve fikri mülkiyet mevzuatı tahtındaki hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla KVKK ile belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde

 1. hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak,
 2. paylaştığınız kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,
 3. belirli, açık ve hukuka uygun amaçlar için,
 4. işlenecekleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde,
 5. ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan şartlar ve amaçlar dahilinde saklayarak işleyeceğimizi bildiririz.

Verileriniz, KVKK’nın 5/1 maddesi uyarınca açık rızanıza ve 5/2 maddesi (a), (c), (ç), (d) ve (e) bentlerinde öngörülen hukuka uygunluk sebepleri ile sırasıyla kanunlarda açıkça öngörülen sebeplerle, sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olarak zorunlu olması sebebiyle ve veri sorumlusu sıfatıyla Joygame’in hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi, bir hakkı tesisi, koruma ve kullanması için veri işlemenin zorunlu olması ve ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek koşuluyla meşru menfaatinin korunması için zorunlu olması sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

 1. Hukuka Uygunluk Sebeplerine Dayanarak İşlenen Kişisel Veriler, İşleme Amacı ve Veriyi İşleyen

Aşağıdaki kişisel verileriniz Joygame  tarafından yine tabloda belirtilen amaçlarla işlenmektedir.

Aşağıda belirtilen kişisel verileriniz mal ve hizmet alım, oyun geliştirme ve yayınlama süreçlerinde sizinle akdedilen sözleşme süreçlerinde, sözleşmelerinin kurulması ve teslim, ödeme dahil bununla sınırlı olmaksızın ifası  ve gereğinde Türk Borçlar Kanunu, vergi mevzuatı ve fikri mülkiyet mevzuatına uyum sağlanması için, Joygame’in bir hakkını tesisi, koruma veya kullanması için veri işlemenin zorunlu olması halinde  ve istisnai durumlarda işverenin meşru menfaati için işlenecektir. İşbu veriler, KVKK’nın 5/2 maddesinin (a), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri uyarınca işlenmektedir.

Bu kapsamdaki verilerinizin işlenmesi rızanıza tabi değildir. Bu itibarla işin ve yasanın gerektirdiği muhafaza sürelerinin sonuna kadar kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etme hakkına haiz olmadığınızı bildiririz.

 

 

İşlenen Kişisel Veri

İşleme Amacı

Veriyi İşleyen

Saklama Süresi

Ad Soyad, T.C. Kimlik Numarası

Tedarik sözleşmesinin kurulması ve ifası amacıyla

Finans Birimi, Muhasebe Birimi ve Satın Alma Birimi

 

Taraflar arasındaki sözleşme süresine ek olarak 10 yıl

Şirket Unvanı

Tedarik sözleşmesinin kurulması ve ifası amacıyla

Finans Birimi, Muhasebe Birimi ve Satın Alma Birimi

Taraflar arasındaki sözleşme süresine ek olarak 10 yıl

İkametgah Adresi, İletişim Bilgileri (Telefon Numarası, E-posta Adresi)

Sözleşmenin ifası ve hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, taraflar arasındaki sözleşmenin amacı ile sınırlı olarak iletişimin sağlanması amacıyla amaçlarıyla

Finans Birimi ve Muhasebe Birimi

 

Taraflar arasındaki sözleşme süresine ek olarak 10 yıl

Hizmet/ Tedarik Sözleşmesinin İmzalı Örneği ve Banka Hesap Bilgileriniz (IBAN)

Sözleşmenin ifası ve kanundan doğan zorunlulukların yerine getirilmesi ve hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla

Finans Birimi, Muhasebe Birimi ve Satın Alma Birimi

Taraflar arasındaki sözleşme süresine ek olarak 10 yıl

Vergi Dairesi ve Vergi Numarası

Sözleşmenin ifası ve kanundan doğan zorunlulukların yerine getirilmesi ve hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla

Finans Birimi ve Muhasebe Birimi

Taraflar arasındaki sözleşme süresine ek olarak 10 yıl

Hakkınızda yapılan tüm yazışmalar ve tutulan kayıtlar

Sözleşmenin ifası ve kanundan doğan zorunlulukların yerine getirilmesi ve hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla

Finans Birimi ve Muhasebe Birimi

Taraflar arasındaki sözleşme süresine ek olarak 10 yıl

Masraf ve Avans Kayıtları

Sözleşmeden ve kanundan  doğan yükümlülüklerin ifası amacıyla

Finans Birimi ve Muhasebe Birimi

 

Taraflar arasındaki sözleşme süresine ek olarak 10 yıl

Hukuki İşlem (Dava dosyası, kimlik bilgileri, adres bilgisi)

Uyuşmazlık halinde taraflardan birinin diğerine karşı yasal yollara başvurması halinde oluşacak dava ve icra dosyalarının takibi, teslim edilemeyen mal ve hizmetler dahil her türlü hukuki uyuşmazlığın takibi amacıyla yapılan hukuki işlem ve tedbirler amacıyla

 

Finans Birimi ve Muhasebe Birimi

 

Yargılama devam etmediği sürece taraflar arasındaki sözleşme süresine ek olarak 10 yıl. Aksi halde, yargı kararının kesinleşmesini müteakip beş (5) yıl boyunca saklanacaktır.

Kamera Kayıtları

Joygame’in meşru menfaatinin korunması çerçevesinde işyeri  içerisinde güvenliğin sağlanması, işyerine giriş ve çıkışların denetlenmesi, iş akışının gözlemlenmesi amacıyla belirli kısımlarda kamera kaydı alınacaktır. Kayıt alınan birim ve bölgelerde bu hususta bilgilendirme yapılmaktadır. Ses kaydı alınmamaktadır.

Bilgi Teknolojileri Birimi

Kayıt tarihinden itibaren iki (2) ay

 

 1. Kişisel Verilerin Toplanma Usulü ve Saklama

Burada sayılan kişisel veriler doğrudan veri sahibinden yukarıdaki tabloda “Veriyi İşleyen” kolonunda belirtilen ilgili departman aracılığıyla toplanmaktadır. Verilerin bir kısmı fiziki ortamda tutulurken, bir kısmı elektronik ortamda (ör. e flow sistemi, Jira, click-up sistemi) ve excel tablosu üzerinde işlenmektedir.

Otomatik karar verme sistemleri kullanılmamaktadır.

 1. Saklama Süresi

Kişisel verileriniz yukarıdaki tabloda “Saklama Süresi” başlığı altında belirtilen süre boyunca saklanacaktır. Kişisel verileriniz, -açık onayınıza dayanılarak işlenen kişisel verileriniz, açık onayınızı geri çekmediğiniz takdirde- belirtilen süreleri takip eden ilk imha periyodunda imha edilecektir.

Kamera kayıtları kayıt tarihinden itibaren iki (2) ay sonunda silinecektir.

Joygame, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini, kişisel verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerinizin muhafazasını sağlamak amacıyla yeterli güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik her türlü fiziksel, teknik ve idari tedbirleri almakla yükümlüdür ve bu tedbirleri azami ölçüde almaktadır.

 1. Üçüncü Kişilere Aktarma veya Açıklama

Joygame, yukarıda belirtilen kişisel verilerinizi kanundan doğan yükümlülüklere uymak ve/veya iş akdi gereğince sorumluluklarını ifa etmek için  ve/veya hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması halinde rızanıza ihtiyaç olmadan

 1. sadece yükümlülüklerin yerine getirilmesi için alınan hizmetle sınırlı  ve bu amaçla orantılı olarak Joygame içindeki birimler, bankalar, denetim firmaları, avukatlar, avukatlık ofisleri ve mali müşavirler, tedarikçiler gibi işin gerektirdiği ve/veya hizmet aldığı üçüncü şahıslara,
 2. emniyet birimleri, kamu kurumları, ilgili bakanlıklar ve müdürlükler ile  İş Kanunu ve sosyal güvenlik mevzuatı uyarınca görevlendirilen  Sosyal Güvenlik Kurumu dahil kamu kurum ve tüzel kişilerine, kanunlarla yetkili kılınan diğer kamu kurumlarına

aktarabilir veya açıklayabilir.

Türkiye içerisindeki veri aktarımı KVKK’nın 8/2 (a) bendine istinaden KVKK 5/2 (a)  uyarınca kanun gereği, (c) uyarınca sözleşmenin kurulması ve/veya ifası için zorunlu olması, (ç) uyarınca hukuki bir yükümlülüğün yerine getirilmesi, (d) uyarınca bizzat alenileştirilmesi, (e) uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması halleri ile sınırlı olacaktır.

Türkiye’de verilerinizin açıklandığı üçüncü kişilere ve /veya üçüncü kişi kategorilerine ilişkin bilgi her zaman bilginize ve incelemenize açıktır.

 1. Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması

Joygame, kişisel verilerinizi aşağıda sayılan haller dışında yurt dışına aktarmamakta, yurt dışındaki hiçbir kurum veya kuruluş ile paylaşmamaktadır.

Joygame kurumsal e-posta ağı merkezi yurt dışında bulunan Google’ın yurt dışı sunucularında depolanmaktadır. Joygame kurumsal e-posta hesapları ile yürüttüğünüz iletişimde, kendinize ve üçüncü şahıslara ait kişisel verilere yer vermeniz halinde veriler yurt dışına aktarılmış olacaktır. Joygame kurumsal e-posta hesaplarına e-posta göndermekle, göndereceğiniz e-posta ve eklerinin Google’ın yurt dışındaki sunucularında saklanmasına rıza vermiş olacaksınız. E-posta ve eklerinin Google’ın yurt dışındaki sunucularında saklanmasına rıza göstermiyorsanız lütfen kişisel verilerinizi e-posta yoluyla iletmeyin.

 1. Haklarınız

Veri sahibi olarak yürürlükteki mevzuat uyarınca Kişisel verilerinizin (a) işlenip işlenmediğini ve ne şekilde işlendiği hakkında bilgi talep etmek (m. 11/(a), (b)), (b) işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme (m. 11/c), (c) aktarıldığı üçüncü kişileri bilme (m. 11/ç) (d)  düzeltilmesini isteme (m. 11/d), (e) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini isteme (m.7, m. 11/e), (f)  düzeltilmesi ve silinmesi halinde ilgili işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme (m.11/f), (g) analiz edilmesi sonucunda elde edilen sonuçlara itiraz etme  (m 11/g), (h) İşlenmesinin sınırlanmasını talep  (m.7), (ı) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğranılması halinde zararın giderilmesini isteme (m.11/ğ) hakkına sahipsiniz.

Yukarıda anılan haklarınız yasa ile sınırlandırılmıştır ve tarafımızca muhtemelen ancak belirli koşullar dahilinde sağlanabilecektir. (Lütfen özellikle KVKK’nın 10. ve 13. maddelerini inceleyiniz).

Yukarıda sayılan bu taleplerinizi veri@joygame.com e-posta adresine iletebilirsiniz. Joygame, talebinizi ilgili belgelerin ulaşmasından itibaren en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır.

Yukarıda anılan haklarınızı kullanmayı talep etmeniz halinde lütfen,

 

Veri Sorumlusu: Joygame Oyun ve Teknoloji Anonim Şirketi

Adres : Aydınevler Mah. Sanayi Cad. No:3 Centrum İş Merkezi A Blok Kat:5 502-503
Küçükyalı-Maltepe / İSTANBUL

Telefon: 0216 445 82 02

E-Posta: veri@joygame.com

Finans ve Muhasebe Birimi ile e-posta yoluyla iletişime geçiniz.

Talebiniz halinde Joygame her zaman kişisel verilerinizi güncelleyebilir.

 1. Kişisel Veri Koruma Kurulu’na Şikâyet Hakkı

Kurula şikâyet hakkınızı kullanmak için (KVKK madde 13, 14, 15),

Kurul: Kişisel Verilerin Korunması Kurulu

Adres: Nasuh Akar Mah. Ziyabey Cad. 1407. Sok. No: 4 06520 Balgat-Çankaya/ Ankara,

Telefon: +90 312 216 5000

 

Websitesi: http://www.kvkk.gov.tr/ adreslerinden iletişime geçiniz.