joygame dijital eglence oyun platformu hakkimizda

JOYGAME KULLANICI SÖZLEŞMESİ

 

1. SÖZLEŞMENİN KONUSU

 

1.1. İşbu Sözleşmenin konusu;

 

www.joygame.com Sitesinde (Kısaca: “Site” olarak anılacaktır) yayınlanan, yer verilen, Joygame ve Joygame Kullanıcı hesap Bilgileri kullanılarak erişim sağlanan Joygame ait olan veya sadece Site’de erişim olanağı sunulan her nevi oyun ve dijital içerik veya veri ile Site’de sunulan veya satışa konu edilen her nevi ürün ve/veya hizmetin (Kısaca: “İçerik” olarak anılacaktır) tabi olduğu kullanım koşulları ile Kullanıcı ile Sitenin yayıncısı olan Joygame Oyun ve Teknoloji A.Ş (Kısaca “Joygame” olarak anılacaktır) arasında Sitenin kullanılmasının veya buradaki içeriklerden doğrudan veya dolaylı herhangi bir şekilde yararlanılmasının tabi olduğu sözleşmesel kullanım şartlarının belirlenmesi ve düzenlenmesidir.

 

Joygame Sitesi sadece eğlence amacıyla kullanılabilir. Sitenin ticari amaçlarla, gelir elde etmek maksadıyla veya diğer benzer bir hedefe matuf şekilde kullanımı mümkün değildir. Kullanıcı Joygame hizmet ve içeriklerini sadece ticari olmayan şekilde ve kişisel kullanımın için kullanabileceğini kabul eder.

 

1.2. Joygame, bu Sözleşmenin içerdiği şartları Sitenin içeriğindeki değişiklikler, sunulan ürün veya hizmetlerde oluşan güncelleme, yeni ürün veya hizmet sunumu yahut buna benzer sebeplerle kısmen veya tamamen güncelleme yahut değiştirme hak ve yetkisini haiz olup bu gibi hallerde Sözleşme Site üzerinden Kullanıcıya güncel haliyle ve bilgilendirme yapılarak sunulacaktır.

 

1.3. Kullanıcı, Joygame’in bu bende konu şekilde yaptığı değişiklikleri veya güncellemeleri; Joygame tarafından kendisine doğrudan bilgilendirmede bulunulmuş olması veya değişikliklerin yahut güncellemelerin vukuundan sonraki bir tarihte Siteye erişim sağlaması veya buradaki herhangi bir içerikten doğrudan veya dolaylı şekilde yararlanmış olması halinde haberdar edilmediğini yahut mezkur değişikliklerin kendisine tatbikinin mümkün olmadığını / olmayacağını iddia, talep veya beyan edemez.

 

 

2. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

 

2.1. İşbu Kullanıcı Sözleşmesinin tarafları Joygame ve “Kullanıcı”dır.  

2.2. Bu sözleşmede Kullanıcı ve Joygame ayrı ayrı olarak ve tek başına “Kullanıcı” ve “Joygame” şeklinde; birlikte ise “Taraflar” olarak anılır ve adlandırılır.

 

2.3. “Kullanıcı”: Joygame Sitesine üye olarak veya üye olmaksızın erişim sağlayarak, Joygame Sitesinde sunulan herhangi bir ürün ve/veya hizmeti kısmen veya tamamen, geçici veya süreklilik arz eden bir şekilde; kendi adına ve hesabına yahut başka kişi veya kurumların nam ve/veya hesabına her ne suretle olursa olsun edinen veya yararlanan tüm gerçek veya tüzel kişileri ifade etmek amacıyla kullanılır. Kullanıcı sıfat, hak ve yükümlülükleri, yetkisiz erişim hali ayrık ve yukarıda tanzim edilen şartlara tabi olmak üzere değerlendirilir.

 

2.4. Kullanıcının, Joygame Sitesindeki Kullanıcı hesabının erişim bilgilerini veya diğer yetkilerini her ne suretle olursa olsun üçüncü bir kişiye geçici veya kalıcı bir şekilde kullandırma hakkı bulunmamaktadır. Buna aykırı kullanımların söz konusu olması halinde kendisine Kullanıcı hesabı kullandırılan kişi veya kişiler Joygame tarafından tespit edilebilir ve bu durumda ilgili hesap kalıcı veya sürekli şekilde askıya alınarak kullanım sonlandırılabilir.

 

2.5. Kullanıcı dışındaki diğer kişilere hesap kullandırma eylemlerinin sonuçlarından hesap sahibi tek başına sorumludur. Böyle bir durumda başkasının Kullanıcı hesabını her ne suretle olursa olsun kısmen veya tamamen, geçici veya devamlı suretle kullanma eyleminde bulunan kişiler buna istinaden Joygame’e karşı herhangi bir hak veya talep ileri süremez.

 

2.6. Yetkisiz erişim ve kullanımlar hukuka aykırı addedildikleri ölçüde yetkili resmi merciler nezdinde yasal yaptırımlara tabi tutulabilir.

 

2.7. Kullanıcı bir üste bende konu mezkur yasal yaptırım riskini bildiğini ve sonuçlarını hesabını kullandırdığı kişiler ile birlikte veya münferiden üstelendiğini kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı hesaplarını yetkisiz kullanan kişiler, bu sözleşme kapsamında hesap sahipleri ile birlikte veya münferiden Joygame’e karşı sorumludur fakat bu kimselerin bu sözleşmenin tarafı olduklarını iddia veya talep etmeleri mümkün değildir.

 

2.8. Yetkisiz erişim ve yetkisiz şekilde başkasına ait hesap kullanımı, kullanımı gerçekleştirene bu sözleşme anlamında “Kullanıcı”ya tanınan hakları ve sıfatı sağlamaz. Aksine mezkur eylemleri icra edenler, Joygame’e karşı bu sözleşmenin Kullanıcıya yüklediği yükümlülüklere tabi tutulacaklarını Kullanıcı ile birlikte kabul ve taahhüt etmiş addedilir.

 

2.9. İşbu Sözleşme tarafların arasında hiçbir suretle herhangi bir işbirliği ilişkisi,  herhangi bir ortaklık ilişkisi veya başka her ne ad altında olursa olsun Joygame’den Kullanıcıya herhangi bir hak devri sonucu doğuran hukuki muamele olarak vasıflandırılamaz.

 

3. SÖZLEŞMENİN KURULMASI VE YÜRÜRLÜĞÜ

 

3.1. İşbu Sözleşme, Kullanıcının, Joygame Sitesine üye olarak veya üye olmaksızın, Sitede veya Site üzerinden erişim sağladığı herhangi bir Joygame yayınına konu içeriğe hesap bilgisi oluşturarak veya oluşturmaksızın, işlem, ziyaret, üyelik vb. sürelerine bakılmaksızın erişim sağladığı andan itibaren hukuken Tarafları bağlayıcı şekilde kurulmuş ve bu andan itibaren işbu Kullanıcı tarafından okunmuş, anlamış ve onaylamış addedilderek yürürlük kazanmış olur.

 

3.2. İşbu sözleşme 3.1. hükmünde tanzim edilen şekilde ve anda kurulduktan sonra Kullanıcının Siteye erişim sağladığı zaman aralıkları ve süreleri dikkate alınmaksızın, Siteye erişim sağlanarak Kullanıcının Site içeriklerinden her ne şekilde olursa olsun istifade ettiği süre boyunca hukuken bağlayıcı şekilde yürürlükte kalır.

 

3.3. Kullanıcı bu Sözleşmenin yürürlüğünü sona erdirmek istemesi halinde bu durumu tarih belirterek ve varsa Kullanıcı hesabını kapattıktan sonra durumu Joygame’e yazılı şekilde bildirerek ve bu andan itibaren Siteye hiçbir suretle erişim sağlamamak şartıyla talep edebilir. Joygame, Kullanıcının, bu Sözleşme koşullarından herhangi birine kısmen veya tamamen aykırı şekilde bir eylem veya işleminin tespiti halinde Kullanıcının hesap veya hesaplarını geçici veya kalıcı süreyle askıya alabileceği gibi Sözleşmeyi, hiçbir ödeme mükellefiyeti oluşmaksızın derhal ve bildirimsiz şekilde sonlandırabilir.

 

3.4. Joygame, işbu sözleşmede, Joygame Sitesinde kullanılan teknolojiler, sunulacak olan yenilik ve iyileştirmeler, sunulacak olan yeni ürün ve içerikler, mevzuat değişikliklerinin zorunlu kıldığı yükümlülükler, güncellemeler, mevcut ürün, hizmet ve içeriklerde yapılacak kısmi ve bütünsel değişiklikler gibi sebeplerle oluşabilecek olan ihtiyaçların sonucunda ve dönemsel yahut periyodik olma zorunluluğu bulunmaksızın, zaman ve kısım sınırlandırması bulunmaksızın, kısmi veya bütünsel değişiklikler, tadiller, ekler, güncellemeler yapma hak ve yetkisini tek başına haizdir.

 

4. MÜLKİYET

 

4.1. www.joygame.com ve bu Siteden sunulan her nevi hizmet ve içerik bizat ve tek başına Joygame Oyun ve Teknoloji A.Ş.’ye aittir.  

 

4.2. Joygame Sitesinden Kullanıcı tarafından Joygame tarafından belirlenen ilke  ve kurallara uygun şekilde edinimi gerçekleştirilen hiçbir içerik Kullanıcıya bunların üzerinde mülkiyet hakkı vermez.  Kullanıcının Site üzerinden erişim veya edinim sağladığı, yahut kullandığı her nevi içerik Joygame’in münhasır mülkiyetindedir. Bu bende konu her nevi içeriğin kullanım süreleri, geçerlilik süreleri ve kullanımının sonlandırılmasına ilişkin karar verme hak ve yetkisiz münhasıran Joygame’e aittir.

 

4.3. Kullanıcı, Joygame üzerinden edinimini gerçekleştirdiği her nevi içerik, ürün veya hizmetin usulüne uygun edinilmiş olmak şartıyla kendisine sadece ilgili edinime konu unsuru kullanma hak ve yetkisini tanıyacağını bilir, kabul ve taahhüt eder.

 

4.4. Kullanıcının, Joygame Sitesinden edindiği ürün, hizmet veya içeriklerin tamamı ilgili varlığın özelliklerine, tabi olduğu kullanım şartlarına, Joygame tarafından belirlenecek olan ilkelere ve yasal düzenlemelere uygun şekilde kullanılmak zorundadır. Buna aykırı kullanımların Joygame tarafından tespit edilmesi, sonlandırılması, aykırı kullanımı gerçekleştirenlerin haklarında yasal düzenlemelerin gerektirdiği ölçü ve usullere tabi işlemlerin yapılması mümkündür.

 

4.5. Kullanıcının, Joygame Sitesinden edindiği her nevi içeriğin kullanım hakkı, ilgili içeriğin kullanım şartlarına tabi şekilde münhasıran edinimi gerçekleştiren Kullanıcıya aittir. Kullanıcının bu bende konu şekilde edindiği içerikleri ticarete konu etmesi, gelir elde etme amacıyla kullanması, üçüncü kişilere kullandırması hallerinde Joygame’e karşı ilgili içerikten ötürü herhangi bir talepte bulunması mümkün değildir.

 

4.6. Kullanıcı, Joygame Sitesinden edindiği her nevi içerikten sadece ilgili içeriğin sunulma ve edinilme amacıyla istifade eder. Kullanıcının, bu bende konu şekilde edindiği içerikleri işlemesi, değiştirmesi, ayrıştırması, çoğaltması, kopylaması ve benzeri şekillerde edinim amacı dışında istifade maksadına yönelik işlemlere tabi tutması bu Sözleşme’ye aykırılık olarak kabul edilir. Kullanıcı, mezkur eylemlerde bulunması halinde bu eylemlerin hukuka aykırı olarak değerlendirileceği ve ilgililer hakkında yasal inceleme, takip, soruşturma ve diğer işlem süreçlerinin tatbik edilebileceğini bilir ve kabul eder.

 

5. ERİŞİM SAĞLANAN DİĞER İÇERİKLERİN MÜLKİYETİ

 

5.1. Joygame Sitesinden üçüncü kişi veya kurumlara ait reklamlar dahil her nevi dijital ortam, web Sitesi, ürün veya içeriklere erişim sağlanması mümkün olabilir. Kullanıcı ise bu bende konu şekilde Site’den kendisine veya üçüncü kişilere ait içeriklere harici veya dahili şekilde erişim sağlanmasına yahut bunların Site üzerinden veya Kullanıcı hesaplarından yayınlanmasına yönelik eylem veya işlemlerde bulunamayacağını kabul ve taahhüt eder.

 

5.2. Joygame Sitesinden hangi tür üçüncü kişi içeriğine erişim sağlanabileceğini süre ve konu sınırlaması olmaksızın Joygame tek başına belirleme hak ve yetkisini haizdir.

 

5.3. Joygame Sitesinden erişim sağlanan reklamlar dahil üçüncü kişi içeriklerinin Site içinden veya Site dışından erişime, yönlendirmeye veya başka usullere tabi şekilde erişilebilir kılınması gibi tüm yöntem ve usuller bu bent kapsamında değerlendirilerek bu hususların tümüne dair tasarrufta bulunma yetkisi tek başına Joygame’e aitttir. Ancak reklamlar dahil her nevi üçüncü kişi içeriğinden kaynaklanan sorumluluk, bunların tabi oldukları kullanım koşulları ve kullanım yahut erişimin yol açtığı her nevi sonuç sadece sahiplerinin sorumluluğundadır.

 

5.4. Joygame Sitesinden reklamlar vasıtasıyla olanlar dahil olmak üzere, erişim olanağı tanınan üçüncü kişi veya kurumlara ait içerik ve diğer fikri yahut öteki mülkiyet hakkına konu unsurların, içeriklerın veya yayınların kullanımından kaynaklanan mükellefiyet ve mülkiyet sahiplerine aittir.  

 

5.5. Joygame Sitesinden erişim sağlanan reklamlar dahil olmak üzere üçüncü kişilere ait içeriklere erişim sağlamak veya bunu kullanmamak Kullanıcının tasarrufuna tabidir. Bu nevi erişim sağlanan üçüncü kişiye ait içeriklerin tabi olduğu kullanım koşulları sahiplerince belirlenir. Joygame, Sitesinden erişim sağlanan reklamlar dahil üçüncü kişilere ait içeriklerin tabi olduğu kullanım koşullarına dair tasarruf ehliyetini haiz olmadığı gibi bu koşullara ilişkin veya bunlardan kaynaklanan hiçbir talep veya uyuşmazlık Joygame’e karşı ileri sürülemez.

 

6. ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN SORUMLULUĞU

 

6.1. Joygame Sitesi üzerinden, Kullanıcı tarafından her ne suretle olursa olsun erişim sağlanan reklamlar dahil üçüncü kişi veya kurumlara ait olan bu bende konu içerik ve yayınlardan ötürü; Joygame’e karşı Kullanıcı tarafından doğrudan, dolaylı, tek başına ve hak sahipleri ile birlikte herhangi bir şekilde talep veya dava yöneltilemez, sorumluluk tevcih edilemez. Kullanıcı, Joygame portalından her ne suretle olursa olsun erişim sağladığı reklamlar dahil ve fakat bununla sınırlı olmaksızın 3. kişi veya kurumlara ait içerik ve yayınlardan kaynaklanan hiçbir hukuki sorumluluğunun Joygame’e ait olmadığını bildiğini kabul ve taahhüt eder.

 

6.2. Kullanıcı, Joygame Sitesinden sunulan ve fikri mülkiyet, marka, tasarım ve diğer yasal düzenlemelerince korunan ve genel olarak telif hakları Joygame’e ait olan hizmet, oyun, içerik ve diğer servislerden herhangi bir surette istifade ettiklerinde bu Kullanıcı Sözleşmesini kabul etmiş; burada yer alan yükümlülükleri hakkında bilgilendirilmiş ve bunlara uymayı taahhüt etmiş sayılacaklardır.

 

6.3. Bu Sözleşmeye konu hükümleri veya Site’yi yahut Site içeriklerinin kullanım usullerini kabul etmeme iradesini haiz olan Kullanıcının, Joygame Sitesinden ayrılması ve bu Sitede sunulan hizmetlerden veya ürünlerden istifade etmemesi ve bu yönde bir girişim yahut talepte bulunmaması gerekmektedir. Aksi durum Kullanıcının bu Sözleşmeye konu hükümleri kabul iradesini Joygame’e iletmiş olduğu şeklinde kabul ve tatbik olunur.

 

6.4. Joygame sitesinin ilgili kısım ve bölümlerinden kullanıcının içerik oluşturup yayınlayabildiği forum, profil, blog, haber veyan benzer içeirk girişlerinin yapılmasından münhasıran ilgili içeriği oluşturan ve yayınlayan kişi veya kişiler tek başlarına ve tamamından sorumlu olup bu nevi içeriklerden ötürü Joygame’e sorumluluk tevcih edilemez.

 

7. FİKRİ HAKLAR

 

7.1. Joygame tarafından Site içeriklerinin Kullanıcılara arzında kullanılan markalar ve diğer işaretler yetkili bölgesel veya uluslararası resmi makamlar nezdinde tescil edilerek veya ayırt edici karakterleri ile kullanılmak suretiyle yahut kullanımla ayırt edicilik kazanmış şekilde Joygame’in münhasır mülkiyetindedir.

 

7.2. İşbu Sözleşme Kullanıcı’ya ve/veya diğer üçüncü kişilere Joygame’in münhasır mülkiyetinde olan 7.1. bendinde mezkur unsur ve işaretler üzerinde herhangi bir kısmi veya bütünsel hak sahipliği kazandırmaz, anılan hakların üzerinde sadece ilgili içerikle ilgili sınırlı kullanım hakkı tanır.

 

7.3. Kullanıcı, Joygame Sitesinden sunulan her nevi oyun, içerik, materyal, doküman, bilgi, grafik, tasarım, ürün, oyun içi hesaplar, oyun içi ürünler, e-mail hizmetleri, yazılım, güncelleme ve diğer benzer servislerin; Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku, Marka Hukuku, Patent Hukuku ve diğer ilgili yasalar ile korunmakta olduğunu ve bu bentte sayılan maddi ve gayrı maddi her nevi unsurların, varlıkların ve/veya sujelerin tamamının, bu Sözleşmede sayılan istisnalar hariç olmak üzere, bizatihi ve münhasıran Joygame’in mülkiyetinde olduğu hakkında bilgilendirilmiş olarak buna aykırı eylem ve işlemlerde bulunmayacağını kabul eder.

 

7.4. Joygame 7.1, 7.2, 7.3 bentlerinde sayılı tüm varlıkların üzerinde her nevi tek taraflı tasarruf hakkını haizdir.

 

7.5. Joygame’in oyun hizmetleri kapsamında sunduğu tüm hizmetleri kısmen veya tamamen geçici veya kalıcı bir şekilde durdurma, değiştirme veya sürdürmeme hakkı bulunmaktadır. Kullanıcı, Joygame’in bu bende konu şekilde Site içerik ve hizmetlerinin sunumunu geçici veya kalıcı şekilde durdurması veya sonlandırması hallerine istinaden Joygame’e karşı herhangi bir hakkının veya talepte bulunma yetkisinin bulunmadığını kabul eder.

 

7.6. Joygame bu Sitede sunulan hizmet veya içeriklerin sabit veya kesintisizliğini taahhüt etmemektedir. Bu durum Joygame’in içerik veya hizmetlere dair işaretlerin veya markaların üzerindeki hak sahipliğini kısmen veya tamamen ortadan kaldıran bir husus olarak değerlendirilemez.

 

7.7. Joygame Sitesindeki veya site üzerinden erişim sağlanan her nevi oyun, yayın, içerik ve diğer unsurların bir kısmında veya tamamında geçici veya sürekli değişikliklerin yapılması durumunda Kullanıcıların Joygame’e karşı herhangi bir talep ve/veya her ne ad altında olursa bir tazminat talep hakkı bulunmayacaktır.

 

7.8. Kullanıcı, bu maddede sayılan varlıkların ve bunlara ilişkin tasarrufta bulunma hak ve ehliyetinin tamamının Joygame’in tek başına mülkiyetinde olduğunu bilir ve kabul eder.

 

7.9. Joygame tarafından sunulan oyun ve/veya bunlarla doğrudan veya dolaylı bağlantılı diğer her nevi servis hizmetlerini kullanan, bunlardan istifade eden veya bunlara erişmeye çalışanlar kişisel her nevi girişim ve sorumluluklarının işbu bildirim ile farkında sayılacaklardır.

 

7.10 Kullanıcı, Sözleşmenin yanı sıra bu Sözleşmenin ayrılmaz parçası olan Joygame Gizlilik İlkelerini de kabul ettiklerini beyan eder. Böylece, Kullanıcı Joygame içerik veya hizmetlerinden istifade ettikleri sırada ilgili yasalara uymayı taahhüt eder; bu noktada yasalara aykırı tüm eylem ve işlemlerinden sadece kendilerinin sorumlu olacağını taahhüt eder; anılan sebeplerle hiçbir surette Joygame’a rücu etme haklarının veya husumet tevcih etmelerinin bulunmayacağını kabul ederler.

 

7. 11. Kullanıcı, Joygame hizmet ve içeriklerini ihlal etmemeyi, boşluklardan yararlanmamayı, tersine mühendislik yapmamayı, kaynak koda çevirmemeyi, tersine çevirmemeyi ya da sair bir biçimde tahrif etmemeyi ya da bu konularda bir başkasını teşvik ve başkalarına yardım etmemeyi kabul eder.

 

8. ERİŞİM VE SINIRLANDIRILMASI

 

8.1. Joygame Sitesinin hizmet veya içeriklerinin Kullanıcı tarafından işbu Sözleşme şartlarına aykırı kullanılması halinde Joygame Kullanıcı’nın Site hizmet ve içeriklerine erişimini web Sitesi üzerinden geçici veya kalıcı olarak sonlandırma hakkını haizdir.

 

8.2. Joygame’in 8.1’deki şekilde bir tasarrufta bulunması halinde Kullanıcının bu işleme mukabil herhangi bir itiraz hakkı bulunmamaktadır. Böyle bir durumda Joygame üzerinden sunulan her nevi hizmet sırasında Kullanıcının zilyetliğine giren lisanslar dahil her nevi materyalin Kullanıcı tarafından imha edilmesi yükümlülüğü Kullanıcıya aittir.

 

8.3. Kullanıcı, Joygame hizmetlerinden yararlanmaları amacıyla kendilerine verilen şifreleri, Kullanıcı isimlerini veya herhangi bir başka hakkı diğer kişilere devredemez; kullandıramaz, bunları ivazlı veya ivazsız ticarete konu edemez; aksi yöndeki eylem ve/veya işlemlerinin sonuçları ile ilgili olarak Joygame aleyhine veya Joygame’e karşı herhangi bir talepte bulunamaz. Aksi durumun tespiti halinde Joygame 8.1 maddesindeki şekilde işlem yapabilir.

 

8.4. Kullanıcı, Joygame Sitesinde sunulan içeriklere erişim sağlamak amacıyla kullandıkları hesap bilgilerinin ve hesaplar dahilinde oluşturulan sanal eşyanın, hesap bakiyesinin, hesap karakterinin ve diğer hesap özelliklerinin ticari yahut maddi bir değerinin bulunmadığını bilir ve kabul ederler. Bu bentte sayılan tüm varlıklar Kullanıcı’ya Sitenin amacı olan eğlence maksadıyla sunulur. Ticari kullanım gayesi içermez. Bahis, kumar vb yasa dışı amaçlarla kullanılamaz.

 

8.5. Kullanıcı, Joygame Sitesinde sunulan içeriklerin ve özellikle oyunların ve bunlarla bağlantılı her nevi hizmetlerin sonucu talih veya tesadüfe bağlı bir nitelik taşımadığını bilir ve kabul eder.

 

8.6. Kullanıcı, Joygame Sitesinde sunulan hizmet ve içeriklerin her birini tabi olduğu kullanım şart ve koşullarına uygun şekilde edineceğini taahhüt eder. Buna aykırı her nevi üçüncü taraf araç, program, yazılım veya unsurlarını kullanmamayı, Site İçeriğine ilişkin “hack”, “hile”, “bot”, “hile dosyası”, “mod” ve veya otomasyon programları dahil, ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, İçerikle veya İçeriğin yazılım unsurlarından herhangi bir kısmıyla veya tamamıyla herhangi bir şekilde etkileşime giren yetkisiz üçüncü taraf programlarının veya yazılım ve Joygame’in arasındaki herhangi bir iletişimi engelleyen, taklit eden veya yönünü değiştiren veya İçerik hakkındaki bilgileri kaydetmek için İçerik tarafından kullanılan bellek alanlarını okuyarak İçerik hakkında bilgi toplayan üçüncü taraf programlarını kullanmayacağını; aksi durumda Joygame tarafından 8.1. bendindeki yaptırımlara tabi tutulabileceğini ve söz konusu eylem hukuka aykırı olduğu için hakkında yasal işlem başlatılabileceğini bildiğini kabul eder.

 

8.7. Joygame Sitesi üzerinden oynanan veya indirilen her nevi uygulama, içerik veya kod yahut diğer unsur veya veriler Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku ve ilgili yasalar ile uluslar arası sözleşmeler kapsamında ve burada anılan kullanım koşullarına tabi olarak kullanılacaktır. Buna aykırı her nevi kullanımın, sayılan düzenlemeler kapsamında cezai ve hukuki takibata konu edilebileceğini Kullanıcı bilir ve kabul eder.

8.8. Joygame, sahibi tarafından 6 aylık süre zarfında aralıksız şekilde erişim sağlanmayan, bu sebeple pasif konumda bulunan kullanıcı hesaplarını geçici veya kalıcı şekilde askıya alma ve/veya kalıcı şekilde kapatma hak ve yetkisini haizdir.

 

9. KULLANICI BAĞLANTI VE DONANIMI

 

9.1. Joygame Sitesi tarafından sunulan içerik veya hizmetlerden istifade edilmesi amacıyla Kullanıcı ve üyelerin gerekli bağlantı alt yapı ve diğer donanıma sahip olması gerekir.

 

9.2. Erişim ve bağlantı için gerekli donanım ve bağlantı alt yapısına sahip olunması ve buna ilişkin gerekliliklerin temini Kullanıcının yükümlülüğündedir.

 

Bu hususta Joygame’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

9.3. Internet bağlantısı ile ilgili olarak servis sağlayıcılardan, altyapıdan veya Kullanıcıdan kaynaklanan her nevi aksaklık sadece Kullanıcı’nın sorumluluğundadır.

 

9.4. Joygame tarafından sunulan hizmetlerden yararlanılması halinde, hizmetten yararlanma zamanı ve sıklığı Joygame tarafından mevcut Kullanıcı sayısı, süresi ve diğer verilere göre tayin edilecektir.

 

9.5. Kullanıcının, Joygame hizmet ve içeriklerinden yararlanırken kullandığı hesaplarının güvenliğinin temini için Joygame tarafından mümkün olan en yüksek teknolojik tedbirlerden istifade edilecektir.

 

9.6. Kullanıcı, hesaplarının güvenliğini sağlama mükellefiyetlerinden ilk derecede ve doğrudan sorumlu olduğunu; aksi şekilde ortaya çıkan hesap güvenliği problemlerinde Joygame’e karşı herhangi bir talep hakkı bulunmayacağını kabulü ve taahhüt eder.

 

9.7. Joygame içerik ve servislerinin kullanımı, bunlar için gerekli ve uyumlu cihazları, internet erişimini ve ücretli olabilecek belli yazılımları gerekli kılabileceği gibi bu sayılanların belirli aralıklarla güncellenmesini ve/veya güncelleme durumunda sayılanların performansını etkileyebilir. Bu gibi sebep ve haller Joygame’e karşı herhangi bir talepte bulunulması maksadıyla dayanak olarak değerlendirilemez.

 

10. SORUMSUZLUK

 

10.1. Joygame oyunlarının ve bunlarla bağlantılı hizmetlerin sunulması sırasında ortaya çıkabilecek teknik sebeplerin etkisi ile oyun hesaplarının ve/veya bu hesaplardaki herhangi bir unsurun geçici veya kalıcı şekilde kaybolması yahut kullanılmaz duruma gelmesi halinde söz konusu durum ve sonuçtan Joygame sorumlu tutulamaz.

 

10.2. Joygame tarafından sunulan içerik veya hizmetlerden istifade edildiği sırada; reklam, haksız rekabet, terör, cumhuriyet, devlet, din, ırkçılık, uyuşturucu, politikacılar ya da diğer tüzel hakkında yazışmalar, pornografik içerik, argo kelimelerin kullanımı veya diğer oyuncuları tacize yönelik davranışlar içeren yahut Atatürk’ün manevi hatırasına hakaret teşkil eden kullanımlar yasak ve işbu sözleşme kurallarına aykırıdır. Kullanıcı, Joygame hizmet ve içeirklerini; hukuka aykırı, rahatsız edici, tehditkar, zararlı, haksız fiil anlamına gelen, hakaret edici, iftira edici, suistimal edici, şiddet içeren, müstehcen, kaba, başkalarının özel hayatına müdahale eden, nefret içerikli, ırksal ya da etnik kimlikleri küçük düşürücü ya da diğer biçimlerde sakıncalı içeriklerin aktarılması, yüklenmesi, postalanması, e-posta ile gönderilmesi, iletilmesi, depolanması ya da başka biçimde erişime sunulması amaç ve şekillerinde kullanmamayı kabul ve taahhüt eder.

 

10.3. Kullanıcının 10.2 bendine aykırı kullanım durumlarında Kullanıcı Joygame tarafından geçici veya kalıcı bir süre ile ilgili hizmet veya içeriklere erişimden mahrum bırakılabilir ve varsa bu neviden Kullanıcının yarattığı ilgili içerikleri Joygame tarafından talep halinde resmi makam ve merciler ile paylaşılabilir.

 

10.4. Joygame söz konusu yasalara aykırı içeriklerin ilgili hesaplardan veya Site içeriklerinden çıkarılması için ancak teknik imkanlarının elverdiği ölçüde sorumlu olup bu yöndeki uygulamalarından dolayı ilgili hesap sahibine karşı sorumsuzdur. Aynı sebeplerle Kullanıcı bilgileri savcılık makamlarına ve emniyet birimlerinde usulüne uygun başvurulara istinaden paylaşılabilir.

 

10.5. Joygame içerik ve hizmetlerini kullanmak için, Kullanıcının bulunduğu ülke veya bölge bazında yürürlükte olan yasalar uyarınca bu hizmet ve içeriklerden yararlanmaktan, tarih bakımından hangi andan itibaren olduğu fark etmeksizin, men edilmiş olmasının sonuçlarından Joygame sorumlu tutulamaz.

 

10.6. Joygame sitesi üzerinden kullanıcıların erişimine sunulan bazı içerik ve oyunlar, bu durum ayrıca belirtilerek, yayın ve lisans hakları Joygame’e ait olmadan ve sadece site üzerinden erişim olanağı sağlanarak yayınlanabilen içerikler olduklarından, bunlara dair hesap sahipliği, erişim yetkileri, resmi makam ve mercilerin bilgi talepleri ancak ve sadece oyun veya içeriğin yayıncısının sorumluluğunda olup bu hususlardan dolayı Joygame’in uhdesinde bir bilgi veya veri tutulması söz konusu değildir. Bu bende konu oyun ve içeriklerden dolayı kullanıcılarının Joygame’e karşı herhangi bir talep hakkı veya buna dayanak ilişikisi bulunmadığı gibi resmi makam ve mercilerin bu içeirk ve oyunlara dair bilgi taleplerinin de Joygame’e yöneltilmesi veya Joygame tarafından cevaplandırılması mümkün değildir.

 

11. HESAP KULLANIMINDA GİZLİLİK

 

11.1. Kullanıcı, Joygame hizmet ve içeriklerinden yararlanmak amacıyla sahibi olduğu hesaba erişim yetkilerini sağlayan bilgileri herhangi bir üçüncü kiş veya kurumla paylaşmama ve gizli tutma mükellefiyetinin tek başınıza sorumlusu olduğunu kabul eder; herhangi bir güvenlik ihlalini derhal Joygame’e bildirmeyi taahhüt eder.

 

11.2. Joygame, Kullanıcı hesabının yetkisiz kullanımından doğan zararlardan sorumlu değildir. Kullanıcı hesap erişim bilgilerini özenle kullanıp koruyacağını kabul eder.

 

11.3. Kullanıcı Joygame Sitesinde hesap açarken, herhangi bir şekilde kayıt yaparken ve içerik ve hizmetleri kullanırken doğru ve eksiksiz bilgi vermeyi; kayıt bilgilerini doğru ve eksiksiz tutmak için bunları güncellemeyi kabul eder.

 

11.4. Kullanıcı, Joygame’in, Kullanıcı hesaplarını işletmek için Kullanıcının kayıt bilgilerini saklayabileceğini ve kullanabileceğini kabul eder. Kullanıcı, kendinizden başka bir kişi için, o kişinin izni olmaksızın, hesap oluşturamayacağını kabul eder, aksi durumun sonuçlarından bizatihi sorumlu tutulacağını taahhüt eder.

 

11.5. Joygame, Kullanıcının bu maddeye konu taahhütlerine aykırı işlem veya eylemlerinin tespiti halinde ilgili hesaba ve Kullanıcıya her nevi yasal teknolojik ve hukuki tedbirleri tatbik etmeye yetkilidir.

 

 

12. MUVAFAKAT

 

12.1. Joygame Sitesi ve bu Site tarafından sunulan hizmet ve ürünlerle bağlantılı olarak Joygame Oyun ve Teknoloji A.Ş ve Joygame'in iş veya proje ortağı olan 3. kişi veya işletmeler tarafından Kullanıcıya, yeni ürünler/hizmetler, promosyonlar, kampanyalar ve benzeri amaçlı bilgilendirme ve tanıtımların e-mail ve/veya SMS yoluyla yahut bir diğer iletişim aracıyla yapılması Kullanıcı’nın yazılı muvafakati ile ve bilgisi ve kabulü dahilinde yapılır. Kullanıcı, Joygame tarafından kendisine yapılan bu bende konu bildirim veya bilgilendirmeleri almak istememesi halinde Joygame Sitesinde bu amaçla tahsis edilmiş üyelik ve bildirimden ayrılma talebini Joygame’e iletebilir.

 

12.2. Joygame Sitesi ve Kullanıcıları bu maddeye konu e-mail ve SMS bildirimlerinin veya tanıtımlarının kişisel verilerinin ihlali yahut hukuka aykırı depolanması, saldırgan reklam, haksız rekabet veya pazarlama mahiyeti arz etmeyecek şekilde kendi muvafakatleri ve rızaları ile yapıldığını Joygame Sitesi ürün ve hizmetlerini kullanmakla kabul etmiş olurlar.

 

Site Kullanıcıları kendilerine bu bende konu şekilde yapılan bilgilendirme veya bildirimlerin devam eden bildirimler için sonlandırılmasını, ilgili bildirimde kendilerine sunulan "Bilgilendirme / Bildirim Listesinden Ayrılmak İstiyorum" seçeneğini işaretleyerek temin edebilirler.

 

13. TAZMİNAT VE RÜCU HAKKI

 

KULLANICI, İŞBU SÖZLEŞMEYLE, DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI OLARAK KULLANICININ HATASI İLE İLİŞKİLİ ŞEKİLDE VEYA KULLANICISININ SİTE İÇERİKLERİNİ KULLANIMINDAN YAHUT KÖTÜYE/HATALI KULLANIMINDAN KAYNAKLI BİÇİMDE; SİTE GİZLİLİK İLKELERİ VEYA DİĞER BELGE VE KURAL DÖKÜMANLARINI İHLAL ETMESİNDEN ÖTÜRÜ OLUŞAN HER NEVİ DAVALAR, İDDİALAR, ZARARLAR, KAYIPLAR, SORUMLULUKLAR VE MASRAFLARA KARŞI, BUNLARIN TAMAMININ BİZZAT VE TEK BAŞINA KULLANICI TARAFINDAN KARŞILAYACAĞINI VE JOYGAME’İ BU NEVİ GİDERLERDEN MUAF KILACAĞINI KABUL EDER.

 

14. GARANTİDEN MUAFİYET

 

14.1. JOYGAME, SİTE VE İÇERİKLERİNE DAİR KULLANICIYA YÖNELİK OLARAK; AYIBA, ZAPTA, ÜÇÜNCÜ KİŞİ MÜLKİYETİNE, FİKRİ HAK SAHİPLİĞİNE, DEVAMLILIĞA, DOĞRULUĞUNA, GÜVENİLİRLİĞİNE, KALİTESİNE, KESİNTİSİZLİĞE, İÇERİĞİN OLDUĞUNDAN BAŞKA BİR VASFINA VEYA İÇERİĞİN VARLIĞININ VEYA YAYININ DEVAM ETTİĞİ SÜRENİN DIŞINDA KALAN ZAMAN DİLİMİNE DAİR HERHANGİ BİR TAAHHÜT VEYA GARANTİ VERMEZ.

 

14.2. JOYGAME’İN SİTE VE İÇERİKLERİKLERİNE DAİR GARANTİ MUAFİYETİNE DAİR YUKARIDAKİ HÜKÜM, JOYGAME’İN SAYILANLARA DAİR KASITLI EYLEMLERDE BULUNDUĞU, BULUNACAĞI, BU ŞEKİLDE HEDEFLER VE UYGULAMALAR GÖZETTİĞİ YAHUT GÖZETECEĞİ ŞEKLİNDE YORUMLANAMAZ.

 

15. ÜCRETLENDİRME VE ÖDEME

 

15.1. Joygame Sitesinden sunulan içeriklerin bir kısmı ücretli ve bir kısmı ücretsiz olabilir. İçeriklerden hangisinin, hangi şekilde, hangi süre boyunca, ne şekilde ücretlendirileceğini veya ücretsiz sunulacağını belirleme hak ve yetkisi Joygame’e aittir. Joygame Sitesindeki veya site üzerinden erişim sağlanan her nevi oyun, yayın, içerik ve diğer unsurlardan ücretsiz olanların, Joygame’in kararıyla veya Joygame’in ilgili İçeriğin temininde işbirliği yaptığı kişi veya kurumların taleplerinin neticesinde daha sonra ücretli şekilde sunulması mümkündür. Ücretli şekilde sunulan İçeriklerin de aynı şekilde daha sonra daha düşük ücretle veya ücretsiz şekilde sunulmasına dair karar alma yetkisi Joygame’e aittir. Joygame bu şekilde bir değişikliğin söz konusu olması halinde Kullanıcıyı Site üzerinden yeterli zaman zarfı boyunca kalıcı olacak şekilde bilgilendirir.

 

15.2. Joygame Sitesi üzerinden yapılan her nevi Kullanıcı işlemi ve bunların varsa işlem bedelleri Kullanıcının tasarruf ve sorumluluğundadır.

 

15.3. Kullanıcı Siteden sunulan ödeme işlemlerine ilişkin seçeneklerden kendisinin karar verdiği ve uygun bulduğunu kullanabilir. Kullanıcının bu ödeme alternatifi seçeneğin tabi olduğu teknik ve prosedürel kurallara uygunluğunu sağlama mükellefiyeti bizatihi kendisine aittir. Joygame Sitesinden sunulan hizmet veya içeriklerin ücretlendirilmesi, ücretsiz şekilde sunulması, ücretlerinde değişiklik yapılması hak ve yetkisi bizatihi Joygame’e aittir.

 

15.4. Sanal Pos/Kredi Kartı ödeme seçeneği ile yapılan işlemler söz konusu olduğunda Kullanıcının, ödeme sayfasında istenilen kredi kartı bilgileri, Siteden alışveriş yapan Kullanıcıların güvenliğinin en üst seviyede temin edilmesi amacıyla hiçbir şekilde www.joygame.com veya ona hizmet veren şirketlerin sunucularında tutulmamaktadır.

 

15.5. Kullanıcının bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemleri www.joygame.com ara yüzü üzerinden banka ve Kullanıcı bilgisayarı arasında gerçekleşmekte olup bu işlemlere ilişkin Joygame tarafından sunulan hizmet burada açıklanan ile sınırlıdır.

 

15.6. Kullanıcının tüm kredi kartı ve kişisel bilgileri, internet güvenlik standardı olan SSL Secure sistemi ile şifrelenmiştir. Bu şekilde, Kullanıcının internet üzerindeki dolaşımlarında herhangi bir şekilde bu bilgilerin istenilmeyen kişi veya kurumlar tarafından ele geçirilmesi önlenmiştir.

 

15.7. Joygame Sitesinden sunulan İçeriklerin edinim ve kullanımında kullanılan Joypara ve varsa diğer satın alma araçlarının geçerlilik süreleri Joygame tarafından belirlenir, değiştirilir ve düzenlenir.

 

15.8. Joypara, Joygame Sitesinden sunulan içeriklerden ücretli olanların Kullanıcı tarafından Site’de yer verilen usule uygun şekilde temin ve kullanımı mümkün olan Joygame’e özel, üçüncü kişi veya kurumlar tarafından ödeme aracı olarak kabul edilmeyen, elektronik veya sanal para vasfı bulunmayan bir Joygame aracı olup; Joypara’nın geçerlilik süresi Kullanıcı tarafından edinildiği tarihten itibaren, Kullanıcı güvenliğinin sağlanması amacıyla, bir (1) yıldır. 

 

Kullanıcı tarafından edinildiği tarihten itibaren bir yıllık süre içinde aktive edilmeyen ve/veya kullanılmayan Joypara bu süreden sonra aktive edilemez ve/veya kullanılamaz.

 

Bir yılık sürenin sonunda Kullanıcı, kullanılamaz hale gelen Joypara’yı yeniden aktive etmek ve kullanmak isterse bunun için ilgili Joypara’nın kendisi tarafından edinildiği tarihi, miktarı, süresinde kullanmama gerekçesini, Kullanıcı ve kimlik bilgilerini Joygame’e yazılı şekilde sunarak aktivasyon talebinde bulunabilir. Bu şekilde bir talebin söz konusu olması halinde Kullanıcı talebini inceleyen Joygame talep ve başvurunun uygu ve şüphe içermeyen bir vasıfta olduğunu tespit ederse talebi kabul edebilir. Kullanıcının bu bende konu aktivasyon talebinde bulunma süresi, en geç, edinim tarihini takip eden 1 yıllık süreden sonraki 1 yıllık süredir.

 

15.9. Kullanıcının Siteden yapacağı ödemelerden kaynaklanan zararlandırıcı sonuçların tazmin edilmesinden Joygame mesul değildir. İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğan uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Anadolu Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olup işbu sözleşmenin uygulanmasından doğan ihtilafların çözümünde Joygame defter ve kayıtları münhasır delil vasfında olmak üzere kabul edilmiştir. İşbu Sözleşmenin uygulanmasından doğan uyuşmazlıkların çözümünde kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti kanunları tatbik edilir.

 

16. İÇERİK UYGUNLUĞU

 

16.1. Joygame Sitesindeki veya site üzerinden erişim sağlanan her nevi oyun, yayın, içerik ve diğer unsurların ve özellikle oyunların, Kullanıcı yaş gruplarına uygunluğunu denetlemek ve bu hususta karar vermek yetkisi oyunculara aittir. Joygame, Sitesindeki İçeriklerin yaş gruplarına gore uygunluğu hakkında bağlayıcı olmamak kaydıyla varsa yetkili resmi makamların yapmış olduğı değerlendirmeleri Kullanıcı ile paylaşabilir.

 

16.2. Kullanıcının yaşının yasal rüşt sınırının altında olması halinde; Joygame İçeriklerinden istifade etmeden evvel, yasal temsilcilerine ilgili İçerik veya Oyunu bildirmesi, tercih ettiği İçerik veya Oyunun kendi yaş grubu için uygunluğunu sorması ve onun onayı ile ilgili İçerikten yararlanması veya Oyunu oynaması veya oynamaya devam etmesi önemle önerilmektedir.

 

16.3. Joygame Sitesi üzerinde sunulan İçeriklerde ve oyunlarda kullanılmak üzere edinilen her nevi aracın satış ve ediniminde işlem yapan Kullanıcının gerekli yasal rüştü haiz olması hukuki bir gereklilik olup bu gereği yerine getiremeyenlerin yasal temsilcilerinin izni ve gözetimi ile ilgili işlem ve edinimi gerçekleştirmeleri önerilmekte ve ilgili işlemler bu şekilde icra edilmiş olarak kabul edilmektedir.

 

16.4. Joygame Sitesinden sunulan içerik ve hizmetlerden ötürü Kullanıcının diğer kişi veya kurumlar ile arasındaki hiç bir nevi hukuki ilişkinin yahut taahhüdün garanti edilmesi söz konusu olmayıp bu şekilde bir yorumlama biçimi Joygame tarafından reddedilmektedir. Joygame, Kullanıcıların Site ile ilgili uhdelerinde bulundurdukları her nevi verinin güvenliğinin sistemsel temini bakımından elinden gelen özen ve çabayı sergiler. Ancak bu durum Joygame’in Kullanıcı hesaplarından, hesap erişim bilgilerinin güvenliğinden ve diğer Site içeriklerinden her hal ve şart altında tek başına sınırsız sorumluluğunun bulunduğu şeklinde yorumlanamaz.

 

17. BAŞLIKLAR VE YORUM

 

İşbu Sözleşmede kullanılan madde başlıklarına sadece okuma ve anlaşılma kolaylığı sağlanması amacıyla yer verilmiştir. Madde başlıkları Sözleşmenin yorumlanmasında dikkate alınmaz ve başka herhangi bir hukuki sonuç doğurmaz.

 

18. KISMİ GEÇERSİZLİK

İşbu Sözleşmenin hükümlerinden herhangi birinin herhangi bir nedenle geçersiz veya uygulanamaz bulunması halinde, söz konusu hüküm tarafların niyetini etkileyecek şekilde müsaade edilen en son dereceye kadar söz konusu hükmü uygulanabilir kılmak için gerektiği ölçüde yeniden düzenlenecektir ve işbu Sözleşmenin kalan kısmı bundan etkilenmeden tam olarak yürürlükte kalmaya devam edecektir.  Ancak ilgili hükmün yeniden düzenlenemeyeceğinin tespit edilmesi durumunda ilgili hükmün bu şartlardan ayrılabilir olduğu kabul edilecek ve geri kalan hükümlerin geçerliliğini ve uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.

 

19. SINIRLANDIRILMIŞ SORUMLULUK BEYANI

 

19.1. JOYGAME, ZAMAN VE SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜLÜK SÜRESİ İLE SINIRLI OLMAKSIZIN; HİÇBİR HAL VE ŞART ALTINDA, AKDİ, HAKSIZ FİİL NİTELİĞİNDE, OBJEKTİF SORUMLULUK VEYA DİĞER HİÇBİR HUKUKİ SORUMLULUK DÜZENLEMESİNE VEYA PRENSİBİNE DAYANILARAK; JOYGAME’İN İLGİLİ ZARARLARIN GERÇEKLEŞME OLASILIĞINDAN HABERDAR OLDUĞU VEYA HABERDAR OLMASI GEREKTİĞİ DURUMLARDA DAHİ VE/VEYA BU ŞEKİLDE BİR İDDİA VEYA TALEPTE BULUNULARAK; JOYGAME SİTESİNİN VE İÇERİKLERİNİN, KULLANICI TARAFINDAN KULLANIMI VEYA YANLIŞ KULLANIMINDAN KAYNAKLI HER NEVİ DOĞRUDAN, DOLAYLI, TEASDÜFİ, SONUÇ ODAKLI, KİŞİSEL, CEZAİ VEYA ÇOKLU ZARAR TAZMİNATLARINDAN; HER TÜR AĞIR İHMALDEN KAYNAKLANAN ZARARLARDAN VE SONUÇLARDAN ÖTÜRÜ KULLANICIYA VEYA KULLANICI İLE OLAN İRTİBATINDAN NEŞET EDEN HER NE ŞEKİLDE OLURSA OLSUN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE KARŞI HERHANGİ BİR ŞEKİLDE SORUMLU OLMAYACAKTIR.

 

19.2. KULLANICI, BU SÖZLEŞME KAPSAMINDA SAHİP OLDUĞU HAK VE YETKİLERİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLER TARAFINDAN İHLALİ HALİNDE BU İHLALDEN ÖTÜRÜ, İHLAL EYLEMİNDE BULUNANLARA MUKABİL DAVA İKAME ETME VEYA ŞİKAYETTE BULUNMA HAKKINI HAİZDİR. BU GİBİ DURUMLARDA JOYGAME, KULLANICIYI, RESMİ MAKAM VE MERCİLER NEZDİNDE İLGİLİ HAKKININ VEYA YETKİSİNİN DAYANAĞI OLAN VARSA UHDESİNDEKİ DİJİTAL VERİ VE DELİLLERİN, YASAL SAKLAMA SÜRESİ İÇİNDE VE RESMİ MAKAM VEYA MERCİLER TARAFINDAN TALEP EDİLMESİ ŞARTIYLA, BUNLARI SUNARAK, HER ZAMAN DESTEKLER.

 

19.3. KULLANICI, HİÇ BİR HAL VE ŞART ALTINDA JOYGAME’E KARŞI, VARSA İLGİLİ DAYANAK EYLEMİN VEYA İHLALİN KONU EDİLDİĞİ TALEPLERİNDE BİREL İŞLEM İÇİN TEKİL ÖDEME MEBLAĞINDAN DAHA FAZLA BİR MEBLAĞI TALEP EDEMEZ.

 

 

20. MUCBİR SEBEPLERİN ETKİSİ

 

Joygame, mücbir sebepler, doğal afetler, savaş, terör saldırıları, ayaklanma, ambargo, mülki veya askeri idarelerin uygulamaları, yangın, sel, kaza, grev veya ulaşım imkanlarının kısıtlanması, yakıt, enerji, işgücü veya malzeme sıkıntıları gibi Joygame’in kontrolü dışında oluşan ve önceden tahmin edilmesi pek güç sebep ve olaylar nedeniyle işbu Sözleşme çerçevesindeki yükümlülüklerini ifa edememesi dahil ancak bununla sınırlı olmaksızın Joygame’in kontrolü dışında meydana gelen olaylardan dolayı gecikmelerden veya işbu Sözleşmeyi ifa edememekten sorumlu olmayacaktır.

 

21. TEMLİK ve NAKİL

 

21.1. Kullanıcı, bu sözleşme kapsamında veya Joygame Sitesinde sunulan hizmet veya içeriklerin üzerinde doğrudan veya dolaylı şekilde uhdesinde bulundurduğu hiçbir hak veya yetkiyi, bunlarla ilgili elde bulundurma dayanağının varsa bile mülkiyet vasfı bulunması dikkate alınmaksızın, Joygame’in yazılı muvafafakati olmaksızın üçüncü kişi veya kurumlara devredemez.

 

21.2. Joygame, bu Sözleşme kapsamında tanzim olunan veya Site İçerikleri ile ilgili olarak sahibi olduğu her nevi hak veya yetkiyi yahut boçlarını veya yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen; her zaman için, Kullanıcıya bildirimde bulunmak kaydı ile üçüncü kişi veya kurumlara devir veya temlik yahut nakil edebilir.

 

22. YETKİ

 

Joygame ile Kullanıcıları arasında Joygame tarafından sunulan hizmetlerin kullanımı ile ilgili olarak husule gelen uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

23. SÖZLEŞMENİN ETKİSİNİN YORUMLANMASI

 

İşbu Sözleşme’nin Kullanıcı tarafından kabul edilmesi, Joygame ve Kullanıcı arasında akdedilerek tatbik edilmesi veya Kullanıcının Joygame Sitesini veya İçerikleri kullanması Kullanıcı ve Joygame arasında herhangi bir ortak girişim, ortaklık, istihdam veya temsilcilik ilişkisi yaratmaz; bu şekilde bir yoruma mesnet gösterilemez. İşbu Sözleşme, taraflarının arasında varsa daha evvel akdedilen diğer akdi ilişkileri, bu Sözleşme hükümleri ile çatışmadığı ölçüde etkilemez.

 

24. FERAGAT EDİLMEZLİK

 

Joygame’in işbu Sözleşmenin herhangi bir hükmünü uygulamaması, hiçbir durumda ilgili hükümden şu anda veya gelecekte feragat edildiği şeklinde yorumlanmayacak veya hiçbir şekilde taraflardan herhangi birinin ilgili hükmü veya diğer hükümlerden herhangi birini uygulama hakkını etkilemeyecektir.

 

Joygame’in işbu Sözleşmenin herhangi bir hükmünden veya şartından kesin olarak feragat etmesi söz konusu hükme veya şarta gelecekte uygun hareket etme yükümlülüğünden de feragatini teşkil etmez.

 

 

YUKARIDAKİ KULLANIM ŞARTLARI SÖZLEŞMESİNİ OKUMUŞ VE ANLAMIŞ OLDUĞUNUZU KABUL VE BEYAN EDİYOR VE AŞAĞIDAKİ “KABUL EDİYORUM” DÜĞMESİNE TIKLAYARAK VE/VEYA JOYGAME İÇERİK, HİZMET VEYA OYUNLARINDAN HERHANGİ BİRİNİ KULLANARAK VEYA BU SAYILANLARA ERİŞİM SAĞLAYARAK İŞBU SÖZLEŞMENİN ŞARTLARINA TABİ OLDUĞUNUZU KABUL ETMİŞ OLUYORSUNUZ.