joygame dijital eglence oyun platformu hakkimizda

JOYGAME MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

Taraflar

Satıcı: Joygame Oyun ve Teknoloji A.Ş.
Adres:
Aydınevler Mah. Sanayi Cad. No:3 Centrum İş Merkezi A Blok Kat:5 502-503
Küçükyalı-Maltepe / İSTANBUL
Tel: 0216 445 82 02

Alıcı:
Adresi:

1. Konu

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI`nın SATICI`ya ait www.joygame.com internet sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz, sözleşmede ev sitede içeriği ve satış fiyatı belirtilen ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4822 sayılı Kanunla Değişik 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

Bu sözleşme kapsamında yer alan hükümler 4077 sayılı TKHK kapsamında mesafeli satış sözleşmesi düzenlemleri dikkate alarak hazırlanmış olup ilgili maddelerde bu sözleşme ile satışa konu olan tek ürün vasfındaki Joypara satın almalarda tabi olunan sözleşme hükümleri ayrıca düzenlenmiştir.

2. Ürün Özellikleri

Satın Alınan Ürünler ve Adetleri
Tüm Vergiler Dahil Satış Fiyatı
Ürünün Teslimi, Sözleşmenin İfa Yeri ve Teslim Şekli

Ürün, ALICI`nın teslimini talep etmiş olduğu elektronik posta adresine elektronik olarak veya satılan bir ürün ise ürün türüne bağlı olarak alıcının bildirdiği adresine kargo şirketi yetkilisi marifetiyle ALICI’nın belirtmiş olduğu kişiye teslim edilecektir. Kural olarak bu siteden satışa sunulan tek ürün Joypara adındaki oyun parasından ibaret olup Joypara teslimi ALICI’nın talebine bağlı ve bildirimine konu elektronik adresine veya elektronik cihazına SATICI tarafından gönderilerek teslim edilir.

3. Teslimat Masrafları ve İfası

Bu sitede Joypara dışında bir ürünün satışa sunulması ve ALICI tarafından sipariş edilmesi halinde 4077 sayılı TKHK uyarınca ürün satışında teslimat masrafları ALICI`ya aittir. SATICI, web sitesinde, ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse, teslimat masrafı SATICI`ya aittir. Teslim anında ALICI`nın adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI, edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, ALICI`nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun satıcıya iade edilmesinden dolayı da oluşan giderler de ALICIya aittir. Teslimat, stokun müsait olması ve ürün bedelinin SATICI`nın hesabına geçmesinden sonra en kısa sürede yapılır. SATICI, ürünü siparişinden itibaren 30 (Otuz) gün içinde teslim eder ve bu süre içinde yazılı bildirimle ek 10 (on) günlük süre uzatım hakkını saklı tutar. SATICI, stok tükenmesi ve benzeri ticari imkânsızlık halleri, beklenmeyen haller, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI`ya bildirmekle yükümlüdür. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı bir nüshasının SATICI`ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICInın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

Bu sitede kural olarak sadece Joypara satışı yapılmakta olduğundan ve bu satış ALICI’nın bildirdiği elektronik posta hesabına gönderilek elektronik ortamda teslim ve ifa edildiğinden bir teslimat masrafı bulunmamaktadır. Buna gore SATICI, ALICI’nın siparişine konu Joypara’yı ALICI’nın bildirdiği elektronik posta hesabına veya ALICI’ya air diğer bir elektronik very taşıyıcı cihaza transfer ederek ifayı tam ve zamanında yerine getirmiş olacaktır.

4. Alıcının Beyan ve Taahhütleri

ALICI, sözleşme konusu ürünü teslim almadan önce muayene edecek ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı ürünü kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan ürünün hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra ürünün özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir.

Bu sitede satışa konu edilen Joypara oyun parası elektronik bir kod olduğundan yukarıdaki şartlara tabi değildir. Joypara, ALICI hesabına iletilmekle ifa tam ve gereği gibi yerine getirilmiş olmaktadır.

Cayma hakkı kullanılacaksa ürün kullanılmamalıdır, fatura iade edilmelidir. Fatura aslı gönderilmezse ALICI’ya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürün teslimat bedeli Satıcı tarafından karşılanır. Joypara satışında ise elektronik ortamda ani edimli teslimat söz konusu olduğundan cayma hakkının kullanılması ifa şekli ve ürün özellikleri itibarıyla bulunmamaktadır.

Ürünün tesliminden sonra ALICIya ait kredi kartının ALICInın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini Satıcıya ödememesi halinde, ALICI kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü 3 (üç) gün içinde Satıcıya göndermekle yükümlüdür. Bu takdirde teslimat giderleri ALICIya aittir. Ayrıca ALICI, ALICI`nın gösterdiği adrese ve bu adreste teslim sırasında bulunan kişiye yapılan teslimatın, ALICIya yapılmış teslimat sayılacağını kabul etmektedir.

Satıma konu ürünün Joypara olduğu bu sitede ALICI’ya usulüne uygun ve elektronik ortamda teslim edilen Joypara’nın bu anan itibaren kimin tarafından kullanıldığını izlemek veya denetlemek mükellefiyeti bulunmamaktadır. Joypara satışından teslim masrafı bulunmadığı gibi niteliği itibarıyla cayma beyanında veya iade talebinde bulunulamaz.

5. Satıcının Beyan ve Taahhütleri

Satıcı, sözleşme konusu ürünü sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.

Satıcı, ALICI’nın hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin ürünü teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 (yedi) gün içerisinde ürünü reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin satıcı veya sağlayıcıya ulaşması tarihinden itibaren ürünü geri almayı taahhüt etmektedir. Satıcı, cayma beyanının kendisine ulaşmasından sonra 7 (yedi) gün içinde ürün bedelini, varsa kıymetli evrakı iade eder. Ürünü 7 (yedi) gün içinde iade alır. Satıcı, haklı gerekçelerle, sözleşmedeki ifa süresi dolmadan ALICIya eşit kalite ve fiyatta ürünü tedarik edebilir. Satıcı ürünün teslimi ifasının imkânsızlaştığını düşünüyorsa, sözleşmenin ifa süresi dolmadan ALICI’ya bildirir. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI`nın siparişi iptal etmesi halinde Ödenen bedel ve varsa belgeler 7(yedi) gün içinde iade edilir. Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerden, arızalı veya bozuk olan ürünler, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için Satıcıya gönderilebilir, bu takdirde teslimat giderleri Satıcı tarafından karşılanacaktır.

Bu sitede sadece Joypara satışı yapıldığı ve bu sözleşmenin konusu sadece Joypara olduğu için, ürünün niteliği gereği teslim edilme gerçekleştiğinde iade talebinde bulunma veya cayma beyanında bulunma olanağı bulunmamaktadır.

6. Teslimat Masrafları ve İfası

Teslimat masrafları ALICI`ya aittir. SATICI, web sitesinde, ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse, teslimat masrafı SATICI`ya aittir. Teslim anında ALICI`nın adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI, edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, ALICI`nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun satıcıya iade edilmesinden dolayı da oluşan giderler de ALICIya aittir. Teslimat, stokun müsait olması ve ürün bedelinin SATICI`nın hesabına geçmesinden sonra en kısa sürede yapılır. SATICI, ürünü siparişinden itibaren 30 (Otuz) gün içinde teslim eder ve bu süre içinde yazılı bildirimle ek 10 (on) günlük süre uzatım hakkını saklı tutar. SATICI, stok tükenmesi ve benzeri ticari imkânsızlık halleri, beklenmeyen haller, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI`ya bildirmekle yükümlüdür. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı bir nüshasının SATICI`ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICInın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

Bu sitede satışa sunulan Joypara’nın elektronik bir kod vasfının bulunması, satışın ve teslimin anında ve elektronik ortamda gerçekleşmesinden dolayı ayrıca bir teslimat masrafı bulunmamaktadır.

7. Sözleşmeye Konu Ürünün Özellikleri

Ürünün Cinsi ve türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi ve Tüm Vergiler Dâhil Satış Bedeli www.joygame.com adlı web sitesindeki ürünün tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir. Satıcı teknik nedenlerden kaynaklanan fiyat güncelleme hatalarından sorumlu değildir.

Bu sitede satışa konu ürün olan Joypara, bir oyun parasıdır. Bu Oyun parası sadece Joygame tarafından yayınlanan oyunlarda kullanılabilir. Joypara, ALICI’ya elektronik ortamda ve anında teslim edilir. Teslimden sonra iadeye konu edilemez.

8. Ürünün Peşin ve Vadeli Fiyatı

Ürünün peşin fiyatı fatura içeriğinde mevcuttur. Ürünün satış fiyatına yapılan vadeye göre fiyatı, fatura içeriğinde mevcuttur. Bu sitede bu sözleşme ile satışa konu Joypara’nın taksitle veya vadeli satışı söz konusu olmayıp satış anında edimli şekilde peşin ödeme modeline tabidir.

9. Ödeme Planı

Vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, ALICI, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve ALICI arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Taksitlendirme işlemlerinde, ALICI ile kart sahibi banka arasında imzalamış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile ALICI arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. ALICI, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.

Bu sitede satışa konu edilen ürünün sadece Joypara olması ve Joypara’nın bu sözleşmede izah ve ifade olunan özelliklerinden dolayı ödeme ani edimli ve tek seferde peşin şekilde yapılmakta olup ödeme planı gibi bir uygulama ve bunun sonuçları söz konusu değildir.

10. Cayma Hakkı

Tüketici Mevzuatı uyarınca Joypara satışı hariç olmak üzere; ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 (yedi) gün içinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için aynı süre içinde Satıcıya faks, e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürüne ilişkin fatura aslının iadesi zorunludur. ALICI’nın firma/şirket olması halinde ürün ile gönderilecek olan fatura üzerine “iade faurası” ibaresi yazılması zorunludur.Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını takip eden 10(on) gün içinde ürün bedeli ALICI’ya iade edilir ve 20 (yirmi) günlük süre içinde ürün iade alınır. Fatura aslı gönderilmezse, ALICI’ya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün, teslimat bedeli Satıcı tarafından karşılanır. Cayma hakkının kullanılamayacağı durumlar aşağıda belirtilmiştir.

  1. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmeleri.
  2. Fiyatı borsa veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda belirlenen mallara ilişkin sözleşmeler.
  3. Tüketicinin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
  4. Tüketici tarafından ambalajının açılmış olması şartıyla, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
  5. Gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
  6. Bahis ve piyangoya ilişkin hizmetlerin ifasına ilişkin sözleşmeler.
  7. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.

Joypara, yukarıdaki (f) bendi kapsamında bir ürün niteliğinde olduğu için cayma hakkına konu edilemez.

11. Temerrüt Hali ve Hukuki Sonuçları

ALICI, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcının oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

12. Uyuşmazlıkların Çözümü

Taraflar arasında çıkabilecek uyuşmazlıklarda sorun karşılıklı çözülemediği takdirde, Tüketici almış olduğu hizmetin/malın bedeline göre ürünü satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetine veya Tüketici mahkemesine .başvuru yapabilir.

13. Yürürlük

Site üzerinden verilen siparişe ait ödemenin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır.

SATICI ALICI

 

Joygame Oyun ve Teknoloji A.Ş.